Vår politik

Framtiden finns i Norrbotten

 

Valmanifestet som antogs vid Socialdemokraterna Norrbottens distriktsårskongress i Piteå, 9-10 april 2022

Den 11 september går Sverige till val. Då avgörs vilken väg Sverige och Norrbotten ska ta och vi socialdemokrater har riktningen utstakad. Socialdemokratins grundläggande värderingar utgår från människan. Alla – oavsett kön, ålder och bakgrund – ska veta att samhället finns där för en. Vare sig du är frisk eller sjuk, arbetande eller arbetssökande, ung eller gammal, så ska du ha en trygg tillvaro och kunna lita på att samhället finns där i livets alla skeden.

Detta kan vi bara lyckas med genom att solidariskt fördela samhällets resurser för att utjämna klyftor och skapa jämlika förutsättningar, så att alla kan känna frihet och trygghet. Det är vår övertygelse att hela samhället tjänar på att alla ges bästa möjliga chans att förverkliga sig själva och må bra. Det starka samhället lämnar inte någon utanför. Dessa socialdemokratiska värderingar ser vi också som klassiskt norrbottniska. Vem du än är och var du än kommer ifrån ska du veta att du är sedd och värdefull i Norrbotten.

För framtiden finns i Norrbotten. Men samtidigt som vi gläds över vårt läns alla framgångar måste vi se de utmaningar vi har och lägga resurser där det behövs. Det handlar om infrastruktur. Det handlar om välfärd. Det handlar om utbildningsmöjligheter. Det handlar om att alla norrbottningar ska ha en meningsfull sysselsättning såväl som ett gott liv på sin fritid. Alla samhällets byggstenar måste kunna garanteras här om vi ska skapa framtidens Norrbotten.

Det privata företagandet går hand i hand med innovation och växtkraft i Norrbotten, och det ger oss därtill möjlighet att stärka välfärden – vilket vi vet behövs för att möta befolkningens behov. Men utan en stark välfärd i offentlig regi kan inte heller andra näringar växa.

En demokratisk välfärd där jämlikhet och välmående är den sanna vinsten

Vi socialdemokrater brinner för jämlikhet i alla aspekter av samhället. Det genomsyrar hela vår politik. När varje människa värderas jämlikt samtidigt som vi alla tillåts utforska våra egna individuella förmågor och intressen får vi en välmående, nyfiken och orädd befolkning. När hinder rivs och var och en av oss kan uppnå vår fulla potential, det är då samhället kan blomstra på riktigt.

Men framför allt handlar det om rättvisa. För oss socialdemokrater är detta det viktigaste av allt. Oavsett ålder, kön, hudfärg, bakgrund, funktionsvariationer, sexuell läggning eller könstillhörighet – Norrbotten ska vara ett län för alla! Jämlikheten kan inte villkoras eller effektiviseras bort, för den har ett egenvärde och är ett mål i sig självt. Dagen du är i behov av vård, ska lämna på ditt barn på förskola eller själv ska flytta in på ett äldreboende, då ska du veta att samhället skyddar dig och alla andra från diskriminering, särbehandling och förtryck. En demokratiskt styrd välfärd handlar om att kunna garantera just det. Att samhället värderar oss lika, och att behov – inte plånbok – är vad som avgör vem som går först.

Åren av pandemi har visat hur viktigt det starka samhället är. I tider av kris är det våra demokratiskt styrda instanser vi vänder oss till och förlitar oss på. Denna tillit är stor i Sverige, och därför är det extra viktigt att samhället också lever upp till förväntningarna.

Sverige har klarat sig bättre än många andra länder under denna kris, men vi ser också områden där det vacklat. När vår region lägger pengar på hög medan vårdskulden ökar och personalen går på knäna, då blir vi socialdemokrater arga. När styrande politiker misslyckas försvagas dessutom tilltron till den demokratiskt styrda välfärden. Missnöje växer i känslan av att samhället inte bryr sig om en.

Trygg och tillgänglig vård i landets största län

Region Norrbotten behöver ett socialdemokratiskt styre för att vända den utveckling vi sett de senaste åren. Vi vill att den som är i behov har vården tillgänglig och nära. Man ska inte behöva kämpa för att få kontakt med vården och alla som söker vård i Norrbotten ska behandlas jämlikt för att principen ska vara vård efter behov.

För att ordna detta vill vi införa en bättre samordning kring vårdbesöken bland annat genom bättre samverkan mellan sjukhusen och alla hälsocentraler – en god och nära vård oavsett huvudman. Om du bor långt ifrån närmsta sjukhus och du ska till olika avdelningar för olika besvär så ska dina besök ändå gå att få inbokade samma dag så att du inte behöver resa flera gånger i närtid. Om du behöver boka, omboka eller avboka ett besök ska du inte mötas av meddelandet att alla telefontider är slut för dagen.

Norrbottens fem sjukhus är en viktig del av vårdkedjan och det är av yttersta vikt att de håller hög kvalitet och utvecklar sina egna specialiteter. Vi vill även ha offentliga hälsocentraler i alla länets kommuner och ge Vårdnära Service, som varit en viktig del för att vårdpersonalen ska kunna jobba effektivt, en omstart. Vi vill ha fler lättakuter, obs-platser och äldremottagningar i hela vårt län.

En god tandhälsa är en viktig del av folkhälsan. Tillgången till tandvård i Norrbotten behöver kraftigt förbättras. Folktandvården ska utvecklas och för det behöver fler tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och kringpersonal anställas. Arbetsmiljön inom folktandvården behöver förbättras – Socialdemokraterna kommer alltid arbeta för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda men också för att underlätta rekrytering och kunna behålla personal som arbetar under ett stort vårdtryck.

Vi vill även förbättra de digitala alternativen inom den offentliga välfärden, som ju är en förutsättning för jämlik vård. Den som kan ska få slippa lägga tid på att avvika från jobbet, och samtidigt frigör det resurser till den som behöver en fysisk träff med vården. När den ena kan få hjälp och råd digitalt lämnar denne en stol i väntrummet ledig åt någon annan. Den som behöver träffa en läkare öga mot öga ska alltid få göra det i Norrbotten.

Jämställdhet är en stor del av grunden för jämlik vård. I århundraden har män varit norm för den medicinska forskningen och detta påverkar vården än idag. Av den anledningen vill vi driva en politik för jämställdhet och med fokus på kvinnors hälsa. Vi vill satsa på förlossningsvården, på arbetet mot psykisk ohälsa, och för en förbättrad arbetsmiljö inom de yrken vi vet till stor del är kvinnodominerade.

Vi vill förbättra förlossningsvården i Norrbotten. Med stora avstånd i vårt län behöver tryggheten säkerställas. I Norrbotten ska vi ha en förlossningsvård där du som ska föda barn känner dig helt trygg med att du har plats när det är dags. Med detta innebär, i och med våra långa avstånd, också att vi vill se till att du har en garanterad plats på patienthotell om processen är långdragen och det är för långt att åka hem. Därtill vill vi socialdemokrater se till att det finns specialistmödravård på samtliga länssjukhus året om. Arbetet med förlossningsskador och eftervård ska också prioriteras, och vi vill även initiera ett projekt med förlossningsstöd-personal som dygnet runt kan hjälpa på vägen i de fall där det är långt till ett BB.

Att den psykiska ohälsan ökar är inte bara ett problem för de som drabbas, det är också ett samhällsproblem och ska behandlas som ett sådant. Därför vill vi socialdemokrater arbeta på bred front, för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland alla norrbottningar. Här kommer närmast alla politiska områden in, då man redan i skolan behöver arbeta för elevers hälsa och för vi vet att saker som bostad och sysselsättning kan innebära oro vuxenlivet. Kultur och föreningsliv är viktigt för den allmänna folkhälsan, men vi måste också satsa ordentligt på psykiatrin.

En bra vård förutsätter välmående personal

Allt vi vill göra förutsätter förstås personal på alla fronter. Detta är en tuff utmaning, då personalbristen blivit ett allt större problem, vilket såklart gör det än mer jobbigt för den befintliga personalen. Vi socialdemokrater vill ha en stark välfärd och värnar därför personalen inom den. En viktig förutsättning för en bra tillvaro på jobbet är fler kollegor och ett tillitsbaserat arbetssätt. I och med den beräknade befolkningsökning vi har i vårt län kommer dessutom denna utmaning bara bli större, då behoven ökar ju fler vi är.

Men även detta är en rättvisefråga framför allt. Under pandemin har välfärdens personal dragit det tyngsta lasset och tackats för detta med applåder och hjältestatus. Det räcker inte. Alla som arbetar i välfärden ska också ha fler kollegor, arbetspass man orkar med, och bli lyssnade på av sin arbetsgivare. Det är en rättvisefråga. Att jobba i välfärden är något av det viktigaste man kan göra, och då förtjänar man mer än applåder. God arbetsmiljö är dessutom grundläggande för att kunna göra sitt bästa möjliga arbete och ta hand om och bemöta människor.

Våra mål är ambitiösa. De förutsätter både värdegrund och handlingskraft. Den demokratiska styrningen vi värnar om måste kunna garantera ett gott arbetsgivarskap i både region och kommuner. Det betyder att vi måste anställa fler i välfärden, men även möjliggöra vidareutbildning för den som vill kunna jobba och bo i Norrbotten.

Vägar att upptäcka och utveckla sig själv i Norrbotten

Lärcentra, distansundervisning och möjligheten att kombinera arbete med studier gör det enklare för den, som kanske redan har bostadslån och barn som behöver nya skridskor, att ändå kunna våga läsa till ett nytt yrke. Det är smart socialdemokratisk politik. Vi vet att i vårt län är behovet av arbetskraft stort inom många yrkeskategorier. För oss handlar också frihet om att kunna göra vad man vill och drömmer om oavsett var du kommer ifrån eller vilka vägar du tidigare valt att ta.

För de som arbetar inom offentlig sektor vill vi att region och kommuner i egenskap av arbetsgivare också rent schemamässigt underlättar studier. Men möjligheten att byta riktning i karriären rör hela den norrbottniska arbetsmarknaden. När stora etableringar söker sig till vårt län är de små näringarna lika viktiga. En stark arbetsmarknad grundar sig inte enbart i antal arbetstillfällen en viss arbetsgivare kan ge, utan även i möjligheten att kunna byta jobb när man känner för att prova något nytt.

Från de minsta barnens skolgång till vuxenutbildning och universitetsstudier ska samhället underlätta och uppmuntra nyfikenhet och människors längtan efter kunskap. Redan i förskolan börjar arbetet med att bygga upp individers kreativitet. Genom hela skolgången är tryggheten en viktig faktor för att våga prova – och således lära sig – nya saker. Detsamma gäller för vuxna. Med en stark arbetsmarknad och studiemöjligheter kan den som länge haft en idé också våga satsa på den och göra den till verklighet.

Du ska helt enkelt kunna ta många olika vägar. Även bokstavligen. Allt vi vill göra och förbättra i Norrbotten förutsätter en stark infrastruktur. Kollektivtrafiken i länet behövs för att vi ska kunna ta oss mellan orter, inte minst för den del av befolkningen som inte har körkort är det en nödvändighet, Buss och tåg kan ändå bli goda alternativ till bilen för flertalet, bara vi satsar på kollektivtrafiken.

För transport av både människor och varor behöver vi även påskynda byggandet av Norrbotniabanan och dubbelspår på Malmbanan samt att vi behöver bättre och säkrare vägar. Våra långa avstånd gör detta till en nödvändighet, och vi socialdemokrater kommer arbeta hårt på samtliga politiska nivåer för att hela Norrbottens län ska ha trygga vägar och bra förbindelser. Men infrastruktur är också mer än så. För att folk faktiskt ska kunna bo och arbeta i hela Norrbotten behöver vi också bredband och mobiltäckning i hela vårt län, och ett elnät som räcker till både för oss och den export vi bidrar med till resten av Sverige.

Norrbotten ska leda den gröna omställningen

Norrbotten har länge legat i framkant inom många områden. Vi har den gröna energin, då vi står för stor del av vårt lands vattenkraft samtidigt som vindkraften också byggs ut i vårt län. Vi leder därtill hela världens gröna industriomställning, med stora satsningar på hållbarhet inom stål- och gruvnäringen.

Allt detta är vi stolta över eftersom klimathotet är vår tids mest akuta problem. För framtida generationers skull måste vi klara av att ställa om och i Norrbotten tar vi det på största allvar. Vi bor på en plats där livskvaliteten till stor del ligger i vår natur och våra årstider och därför ska vi göra allt vi kan för att rädda vårt klimat.

Men kampen för klimatet måste inkludera alla. Det behöver finnas en samhällelig förståelse för att förutsättningarna ser olika ut i vårt land. Det är så vi kommer att lyckas ställa om på riktigt. Socialdemokratins genomgående tanke är att vi bygger samhället tillsammans och efter varje persons förmåga. Den tanken gäller även i klimatomställningen.

Det ligger i den norrbottniska ryggraden att vara stolta över vad vi åstadkommit men att också ständigt vilja mer. Stor del av vad som möjliggjort Sveriges framgångar historiskt kommer från vår del av landet. Energin, skogen, malmen. Framtidens etableringar och jobb finns nu i Norrbotten. Det är resultatet av norrbottningars hårda arbete som gett Sverige ledartröjan i klimatomställningen internationellt.

Vår vana att vårda naturen samtidigt som vi gör nytta av dess resurser och skapar arbetstillfällen gör oss i vår del av världen unika. För oss står inte klimatomställningen i strid med den industriella utvecklingen, tvärtom möjliggör de varandra. Denna syn är vad som gör Norrbotten – och socialdemokratin – bäst lämpad att leda vägen i den gröna omställningen.

Nära nog hälften av Norrbottens arbetande befolkning jobbar inom områden som på något sätt är kopplade till de stora industrier som finns just här. Det visar på hur viktiga dessa näringar är för vårt län, men också hur viktig vår befolkning är för dessa näringar. Därför ska tryggheten för arbetare aldrig tummas på. I Sverige och i Norrbotten är det med en välmående och kompetent arbetskraft vi lockar. Att försöka konkurrera med billiga löner är både fel och dumt. Vi ska ha schyssta villkor i alla branscher. Vårt gröna folkhem ska inte vara något fuskbygge.

För att vi ska kunna ha den beräknade inflyttning vi tänker oss och för att samtidigt motverka segregation måste bostadsbyggande i hela länet möjliggöras och prioriteras. Kommunerna behöver ges förutsättningar att möta framtidens utmaningar i bostadsfrågorna för att kunna växa men också för att du ska känna glädje där du bor – som ju inte bara rör den faktiska byggnaden utan även områdena mellan husen, på våra gator och i våra naturområden.

Brotten minskar när folk känner mening med tillvaron

När världens blickar vänds mot oss och vårt närområde är kampen mot kriminaliteten oerhört viktig. Narkotika splittrar familjer och släcker liv. Handeln med droger göder de kriminella gängen och bidrar till ännu grövre brottslighet. Det hör inte hemma i Norrbotten. Vi vill ha fler poliser och en ökad polisnärvaro i hela vårt län. Familjer ska kunna vara bortresta utan att vara rädda att få inbrott. Det ska gå att gå ut när det mörkt utan att vara rädd. Äldre ska inte behöva oroa sig för bedrägerier. Mannen som slagit sin fru ska sitta i fängelse, inte ges fler chanser att slå.

Samtidigt är tidiga, förebyggande, insatser mot brottslighet lika viktigt. Dessa sker både i skolan och på fritiden. När samhällets främsta byggstenar är garanterade är det dessutom de roliga sakerna som inte bara håller folk borta från kriminalitet – det är också vad som ger livet sitt sanna värde. Näringsliv, kultur och föreningsliv är lika nödvändigt för vårt läns utveckling som de grundläggande välfärdsbehoven. För tillgång till restauranger, handel, kultur och sport är sådant som vi behöver för att känna mening på vår fritid. Detta ska inte begränsas till de större städerna utan ska stöttas i hela vårt län, för Norrbotten är redan rikt på kultur. Framför allt är detta viktigt för våra barn och unga, men också i allmänhet för den bredd av utbud en ökande befolkning kräver.

Vi har under en tid sett populistiska krafter attackera kulturen. Det talas om vad som borde vara tillåten och otillåten kultur, och i vårt län har kostnaden för stöd till kulturen satts i relation till kostnader för vård och omsorg. Det är en konflikt vi socialdemokrater inte ställer oss bakom. Kulturen måste vara fri, för det är genom kultur vi analyserar samhället och genom kreativitet vi finner lösningar. Kulturens kostnad ska inte ställas mot kostnader för vård och omsorg, för vi har råd med båda och båda är ovärderliga – inte minst för länets attraktionskraft.

Ett Norrbotten för alla

Norrbotten ska vara till för alla. I det innefattas givetvis att ingen ska utsättas för diskriminering av någon form, och att samhällets byggstenar garanterar dig trygghet. Men det handlar också att varje individ ska ha utrymme att växa. Att oavsett ålder eller bakgrund få prova nya saker, vare sig det är att man vill läsa en kvällskurs i konst, testa en nyöppnad restaurang, eller byta riktning i karriären.

Vi ska leda den gröna omställningen med framtidens jobb. Vi ska ha en demokratisk kontroll över välfärden där både personal och befolkning känner sig sedda och behandlas väl. Vi ska krossa kriminaliteten och stärka kulturen för att göra vårt län till det bästa att leva i.

Vårt mål är ett starkt samhälle där alla är trygga och fria. Ett samhälle byggt av solidaritet och med jämlikhet som värdegrund. Alla som bor här, eller funderat på att flytta hit, ska känna att framtiden finns i Norrbotten.

Publicerad