NYHET

Det ska vara tryggt för barn att komma till världen här i Norrbotten!

Regionråden Birgitta Johansson-Huuva (C), Camilla Friberg (S) och Linda Jonsson (V) vill sjösätta ett nytt projekt inom förlossningsvården.

Nu banar vi väg för en tryggare förlossningsvård i Norrbotten. Till Regionstyrelsen den 7 februari föreslår vi i den politiska majoriteten ett pilotprojekt med syfte att stärka tryggheten för kvinnor under graviditet och förlossning, särskilt för dem som bor långt från närmaste förlossningsklinik.

Detta projekt utgör en del av vår övergripande och gemensamma vilja att förbättra kvinnors vård i länet. I projektet kommer vi införa trygghetsskapande åtgärder som exempelvis att anpassa rutiner, utbilda personal och förbättra samarbeten. För att ytterligare stärka tryggheten för kvinnor och deras familjer föreslår vi även att det ska finnas tillgängliga platser på patienthotell för födande kvinnor.

Uppdragsberedningens rapport, som sammanställer resultaten av våra diskussioner med medborgare runt om i länet under 2023, har bidragit till detta projekt. Genom att lyfta fram bristerna, kunde vi se var förbättringar behövs. Ett av de utpekade områdena var just trygghet för kvinnor under graviditet och förlossning.

Därav har vi nu lagt fram en rad förslag på åtgärder. Det är vår ambition att projektet, som påbörjas i Kiruna, ska utveckla och få igång förbättrad kommunikation, stöd vid transporter och utveckling av en förlossningsanpassad ambulans. Genom att dra nytta av erfarenheterna från pilotprojektet hoppas vi kunna skapa trygghet före, under och efter förlossningen, inte bara i Kiruna utan i hela Norrbotten.

I pilotprojektet, där vi fokuserar på att stärka tryggheten för kvinnor med långa avstånd till BB, är en garanterad plats på patienthotell viktigt. Vi är medvetna om vad utmaningar som långa avstånd innebär, och genom att säkra en plats på patienthotell vill vi minska oron för de blivande föräldrarna som behöver resa långt för att nå vården.

Det är vårt uppdrag som politiker att så långt det är möjligt bidra till att alla har tillgång till kvalitativ och jämlik vård, oavsett var i livet de befinner sig. Det inkluderar den allra första fasen av livet – förlossningen. Vi tar detta initiativ för att skapa en bättre och mer rättvis förlossningsvård för kvinnor i Norrbotten.

 

Camilla Friberg, regionråd (S)

Birgitta Johansson-Huuva, regionråd (C)

Linda Jonsson, regionråd (V)

 

Läs debattartikeln hos NSD här. Länk till annan webbplats.